Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №7 in 2008

9-12
Biological sciences
Bogoyavlensky Yu.K., Abdulazizov A.I, Khabibulayeva M.A., Alekseyeva O.V., Drynochkina Z.V., Zemskova N.N.
13-16
Medical sciences
17-21
22-26
27-30
, , ,
31-32
32-32
32-36
, , ,
37-37
38-38
, , , ,
38-39
39-39
,
39-40
40-40
, ,
40-43
, ,
43-46
, ,
46-47
47-48
,
48-50
51-52
53-54
54-58
58-59
,
59-60
, , ,
60-61
61-62
, ,
62-64
,
64-65
,
65-66
,
66-66
66-68
68-69
, , , , , , ,
69-70
,
70-70
71-71
71-72
72-73
73-75
,
75-76
76-77
77-79
79-82
,
82-83
,
83-84
,
84-85
Gerasimov S.A.
85-86
, , , ,
86-87
, , ,
87-87
87-88
,
88-89
89-90
91-91
Mazurkin P.M.,
91-92
92-93
,
93-94
,
95-97
,
97-99
99-101
,
102-102
,
102-104
104-105
105-106
Medical sciences
,
106-108
, ,
108-113
, ,
113-113
, ,
114-115
, , ,
115-115
,
115-116
116-116
Medical sciences
, , , ,
117-117