Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №1 in 2004

Vlasov V.M., Nechaev L.M., Fomicheva N.B., Fomicheva E.V.
9-11
12-15
Hongguang Ye, Kuzmichev V.E., Kolodeznai O.N.
16-21
22-28
29-30
Biological sciences
31-36
37-40
41-44
,
45-45
, ,
45-46
,
46-47
, ,
47-47
47-48
48-48
,
48-49
49-50
, , , ,
50-50
50-51
,
51-51
,
51-52
52-52
,
53-53
53-54
54-54
54-55
,
55-56
, ,
56-56
,
56-57
,
57-57
58-58
58-59
,
59-59
, ,
59-60
60-60
, ,
61-61
, , , ,
61-62
, , ,
62-62
, , ,
62-63
,
63-63
,
63-64
,
64-65
,
65-65
,
65-66
66-67
67-68
68-68
,
68-69
,
69-69
70-70
Talanov V.M.
70-71
,
71-71
,
71-72
, , , , ,
72-73
, ,
73-73
73-74
Vlasov V.M., Nechaev L.M., Fomicheva N.B.
75-75
75-75
,
76-76
,
76-76
, , ,
76-77
77-77
,
77-79
, ,
79-80
80-80
80-81
, , ,
81-82
,
82-83
,
83-87
,
87-88
, ,
88-88
, ,
89-89
,
89-91
91-91
91-92
92-92
92-93
93-93
93-94
Biological sciences
, ,
94-95
, Irianov Y.M., Petrovskaya N.V., Irianova T.Y., ,
95-95
, , ,
96-96
97-97