Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №12 (part 4) in 2015

Technical science
585-589
590-594
595-600
Zemenkov Y.D., Moiseev B.V., Nalobin N.V., Dudin S.M.
601-605
606-609
Kuznetsov A.A., Ponomarev A.V., Meshkova O.B., Buchelnikova O.S.
610-614
615-619
620-624
625-628
629-633
634-639
Vinnik Y.S., Pakhomova R.A., Kochetova L.V., Kochetova T.F., Vasilenya E.S., Karapetyan G.E.
640-643
644-647
648-651
652-654
655-659
660-663
664-669
670-673
674-678
Kochetova T.F., Pakhomova R.A., Markelova N.M., Vasilenya E.S., Karapetyan G.E., Martseva A.P.
679-682
683-687
688-691
692-695
696-698
699-703
704-708
709-713
714-718
Pakhomova R.A., Kochetova T.F., Markelova N.M., Vasilenya E.S., Karapetyan G.E., Martseva A.P.
719-722
723-727
728-732
733-736
737-741
742-746
747-752
753-757
758-762
763-767
768-771