Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №6 in 2014

Gapochkin A.V., Kalmykov M.I., Vasilyev P.S.
9-13
14-19
Lucin I.V., Kravchenko I.N., Konkin M.Y., Zolotov I.A.
20-24
Romanov A.D., Chernyshov E.A., Romanova E.A.
25-28
Medical sciences
Betrozov V.T., Dashevskaya O.V., Dzhavaeva D.G., Taimazova F.N.
29-31
, , ,
32-33
, ,
34-35
, ,
35-38
39-39
,
39-42
,
42-44
Biological sciences
, , , ,
44-48
48-48
48-48
48-53
53-56
56-57
,
57-58
Medical sciences
, ,
58-59
59-60
, , ,
60-61
,
61-61
, ,
61-62
62-64
,
64-65
65-66
66-67
,
67-68
, ,
68-69
, , , ,
69-70
,
70-71
71-71
71-72
,
73-75
,
75-76
,
76-77
Medical sciences
, , , ,
77-77
, ,
77-78
,
79-79
,
79-80
80-80
, , , ,
80-83
83-85
,
85-85
85-87
87-89
89-89
,
90-91
91-94
Medical sciences
, ,
94-94
, , , ,
94-98
, ,
98-99
Biological sciences
,
99-100
, ,
101-102