Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №4 (part 2) in 2016

Technical science
Aleksandrov V.A., Shol N.R., Shakirzyanov D.I., Snopok D.N.
215-220
Arvanova S.M., Mesheva L.A., Ksenofontov A.S., Shavaev I.Ya.
221-224
225-229
Grinyak V.M., Grinyak V.M., Anikeeva A.S., Vasilchenko N.Yu., Gusev E.G.
230-234
235-241
242-246
Ismikhanov Z.N., Shamkhalova A.S., Sultanova K.M.
247-250
Krampit A.G., Krampit N.Yu., Krampit M.A.
251-254
255-259
Ponomarenko E.A., Ivanenko A.Yu., Yablokova M.А.
260-264
265-270
Khismatullin A.S., Khismatullin A.S., Vakhitov A.Kh., Feoktistov A.A.
271-274
Chepur P.V., Tarasenko A.A., Yurgevich A.V.
275-280
281-284
Shelekhov I.Yu., Shishelova T.I., Zhitov V.G.
285-289
290-295
Pedagogical Sciences
296-299
300-304
305-308
Belova T.A., Britskaya A.L., Nepsha I.V., Sivirina O.A., Shvin M.V.
309-313
314-318
319-323
324-327
328-332
333-338
339-345
346-350
351-355
356-360
361-365
366-370
371-375
376-381
382-387
388-392
393-396
397-400
401-404
405-410
411-416
417-421