Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №12 (part 1) in 2018

Technical science
9-14
15-19
Bubnov N.A., Lazarev S.V., Trifonov G.I., Yanin A.N.
20-24
25-30
31-36
37-41
Gilev A.V., Bovin K.A., Shigin A.O., Gileva N.N., Cherenov E.V.
42-48
49-55
Goryaev V.M., Dzhakhnaeva E.N., Lidzhi-Goryaev V.V., Al-Kilani V.Kh.
56-61
62-66
67-70
Komarov P.I., Gusarova O.M., Taranetz S.A.
71-76
77-83
84-88
89-94
95-101
102-107
108-114
115-120
121-125
126-130
131-136
137-141
Silinskaya S.M., Naryzhnaya N.Yu., Malashenko N.L., Ternavshchenko K.O.
142-146
147-152
153-161
Shabelskaya N.P., Zelenskaya E.A., Semchenko V.V., Deeva A.S., Nesterov A.A.
162-167
168-173
Ydin S.V., Protasev V.B., Podkopaev R.Yu., Yudin A.S.
174-178
no name
179-183
184-187
188-192
193-198
199-203
204-208
209-213
214-219
220-224
225-228
Yanchenko I.V., Yanchenko Yа.M., Bureeva M.A., Kokova V.I., Perekhozheva E.V., Skuratenko E.N.
229-236
237-241
242-247