Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №2 (part 1) in 2016

Technical science
9-12
Gorelik S.L., Markov Y.G., Chernyshkova M.A.
13-18
Kazakov S.E., Vakhonin A.A., Shapkin V.A., Sogin A.V.
19-22
23-26
27-33
34-37
38-43
44-49
50-54
Pedagogical Sciences
Arifulina R.U., Karpova Y.N., Shessler O.V., Sukhanova M.E., Yaremenko I.Y.
55-59
60-64
65-69
70-73
74-78
79-82
83-86
87-90
91-95
96-99
100-104
105-109
110-114
115-121
122-125
126-129
Nikolaeva L.V., Savvinova R.V.
130-134
Polevschikov М.М., Palagina N.I., Rozhentsov V.V.
135-139
140-143
144-148
149-152
153-156
157-161
162-166
167-170
171-175
Familnikova N.V., Polevschikov М.М., Rozhentsov V.V.
176-179
180-183
184-187
188-191
192-195