Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №3 in 2021

no name
9-15
16-21
22-26
27-32
33-38
39-44
45-50
51-56
Nguyen The Cuong, Syryamkin V.I., Nguyen Chien Thang, Nguyen Trang Hoang Thuy, Lyashenko D.
57-64
65-71
72-76
77-81
82-87
88-95
96-100
101-105
Shartdinov A.Sh., Kvyatkovskaya A.S., Epimakhov N.L., Silanteva L.Ya.
106-111
112-118
119-124
125-129
130-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-161
162-166
167-171
172-176
177-181
182-187
Sentilruban O.V., Drozdova Yu.V.
188-192
193-198
199-203
204-208
209-214
215-219
220-224
225-229
230-234
235-239