Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №11 (part 2) in 2020

no name
249-253
254-260
261-267
268-272
273-280
281-287
288-293
Kobzev K.O., Vyalov S.A., Bozhko E.S., Durov R.S., Varnakova E.V.
294-298
299-304
305-312
Chernyakhovskaya L.R., Nikulina N.O., Nizamutdinov M.M., Malakhova A.I., Mukhametyanova R.I.
313-319
320-325
326-330
331-336
337-341
342-347
348-352
353-359
360-364
365-369
370-374
375-379
380-384
385-389
390-394
395-400
401-405
406-411
412-416
417-421
422-426
427-431
432-436
437-442