Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №12 (part 5) in 2015

Technical science
Efimova N.V., Efimova N.V., Gornov A.Y., Gornov A.Y., Donskih I.V., Zarodnyuk T.S., Zarodnyuk T.S., Anikin A.S., Elfimova T.A., Elfimova T.A.
781-785
786-789
790-795
Klimov A.V., Glavny V.G., Krotov S.V., Kulikov D.V., Meledin V.G.
796-800
801-805
806-813
814-817
818-822
Sosnina E.N., Masleeva O.V., Darenkov A.B., Pachurin G.V.
823-831
832-835
836-840
841-844
845-849
850-854
855-859
860-864
865-869
Kashapova L.M., Kostarev A.Y., Matveeva L.M., Sheina L.P., Shein Y.P.
870-874
875-878
879-882
Kochetova T.F., Pakhomova R.A., Markelova N.M., Vasilenya E.S., Yuryeva M.Y.
883-886
887-891
892-896
897-901
902-907
908-913
914-918
919-923
924-928
Rodikov M.V., Pakhomova R.A.
929-932
933-936
937-940
Fomina N.V., Fedoseeva T.E., Nikishina O.A., Kulandin P.M.
941-946
947-950
951-954