Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №1 in 2013

Anutov R.M., Kotelnikov V.Y., Kozyavin A.A., Kotelnikov A.V., Tishchenko D.E.
7-9
Anutov R.M., Kotelnikov V.Y., Kozyavin A.A., Kotelnikov A.V., Tishchenko D.E., Serebrovski V.V.
10-12
13-21
22-26
27-31
Shevchuk V.P., Kotovskov A.V., Potapov P.V., Simonov D.V., Klementiev E.V.
32-35
Shehovtsov V.V., Hodes I.V., Shevchuk V.P., Sokolov-Dobrev N.S., Shehovtsov K.V.
36-40
Shekhovtsov V.V., Hodes I.V., Shevchuk V.P., Sokolov-Dobrev N.S., Shekhovtsov K.V.
41-45
Medical sciences
Danilina T.F., Mikhalchenko D.V., Zhidovinov A.V., Poroshin A.V., Hvostov S.N., Virabyan A.V.
46-48
49-54
Shemonaev V.I., Mikhalchenko D.V., Poroshin A.V., Zhidovinov A.V., Velichko A.S., Mayboroda A.Y.
55-58
Artamonov N.A., Goltsev M.Y., Klimenko L.L., Platonov V.N.
59-63
64-87
88-93
94-98
99-99
Biological sciences
, ,
100-101
Medical sciences
101-102
, , ,
102-105
,
105-106
Medical sciences
106-107
, ,
107-108
108-110
,
110-111
, ,
111-112
112-112
112-113
Medical sciences
, ,
113-114
,
114-115
, ,
115-116
116-117
117-118
118-118
118-119
, ,
119-120
, ,
121-121
, , ,
122-122
123-123
,
123-123
, ,
124-124
, ,
124-125