Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №11 in 2014

7-11
12-15
16-17
Kalmykov I.A., Lozhechkin A.A., Gapochkin A.V., Kalmykov M.I.
18-23
Makarov A.V., Sergiev A.P., Zhuravlev A.V., Makarova E.V.
24-26
27-28
Pryanishnikov V.V., Pryanishnikov V.V., Kolikhalova V.V., Glotova I.A., Giro T.M., Nikolaeva U.V.
29-30
Sidorin A.V., Sidorin V.V.
31-37
38-40
41-46
Medical sciences
, , ,
47-47
47-48
, ,
48-50
50-55
55-56
, ,
56-57
, , ,
57-58
,
59-59
59-59
60-60
60-60
60-61
61-61
61-62
62-62
62-63
63-63
63-64
64-64
64-65
65-65
65-65
66-66
66-66
,
67-68
68-70
Biological sciences
, ,
71-71
,
71-73