Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №11 in 2013

7-11
Voronkov Y.S., Voronkov O.Y.
12-18
Voronkov Y.S., Voronkov O.Y.
19-26
27-33
Gilyov V.M., Shpak S.I., Garkusha V.V., Shakirov S.R., Yakovlev V.V.
34-37
38-45
46-51
52-60
61-64
65-69
70-76
77-80
81-85
86-91
92-98
99-106
Moldabekov S.M., Zhantasov K.T., Zhanmoldayeva Z.K., Altybayev Z.M., Balabekov O.S., Koblanova O.N.
107-112
113-115
116-118
Stepanov A.L., Stepanov A.L., Trifonov, А.А., Osin Y.N., Valeev V.F.
119-123
124-125
126-128
129-134
135-142
143-145
Shirokov V.B., Shirokov V.B., Talanov V.M.
146-148
149-151
Medical sciences
152-156
157-159
160-163
, , ,
164-166
,
166-166