Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №3 in 2020

no name
9-13
14-18
19-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-48
Ivanenko A.Yu., Yablokova M.A., Ponomarenko E.A., Grabskaya N.V.
49-53
54-58
59-64
65-69
Oparin D.A., Bakhirev I.V., Kavalerov B.V., Kilin G.A.
70-75
76-80
81-86
87-91
92-96
97-101
102-106
107-111
112-118
119-128
129-132
133-137
138-142
143-147
148-152
153-157
158-162
163-167
168-172
173-177
178-182
183-187
Sobyanin F.I., Nikiforov Yu.B., Matsko A.I., Kovaleva R.E., Boytsova M.V., Kolva V.O.
188-193
194-200