Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №9 (part 1) in 2016

Technical science
9-12
13-16
Vodakhova V.A., Kumykov V.K., Shokueva F.G.
17-22
Denisov P.A., Abraamyan A.L., Zhloba Yu.A., Lukyanova N.Yu., Malakhova E.A., Shaykhutdinov D.V.
23-27
Dolzhenkova M.L., Meltsov V.Yu., Strabykin D.A., Chistyakov G.A.
28-35
Dubrov V.I., Oganyan R.G., Shaykhutdinov D.V., Kirievskiy E.V., Gorbatenko N.I., Narakidze N.D.
36-40
41-45
46-50
51-56
57-62
Kuliev R. S., Sytsevich S.N., Zhaboev Zh.Zh., Taukenov I.I.
63-66
67-72
Kumykova S.K., Erzhibova F.A., Guchaeva Z.Kh.
73-78
79-83
84-88
89-92
Huayer Abdulla Faraj, Rasteryaev N.V., Maslova E.E., Grivenko A.V.
93-97
Pedagogical Sciences
98-102
103-107
Volkov A.A., Mаzharenko S.V., Morozova T.P.
108-112
113-117
118-123
124-128
129-134
Mаzharenko S.V., Volkov A.A., Morozova T.P.
135-138
Morozova T.P., Volkov A.A., Mаzharenko S.V.
139-143
144-148
Pachurin G.V., Shevchenko S.M., Lyaudanskas T.Р.
149-153
154-158
159-163
164-170
171-175