Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №3 (part 1) in 2016

Technical science
Borodulin D.М., Budrik V.G., Sukhorukov D.V., Sablinskiy А.I., Shulbaeva М.Т., Safonova Е.А.
9-13
Burtseva A.L., Berestneva Е.V., Berestneva Е.V., Stepanenko N.P.
14-17
18-23
24-28
29-32
Kolyada L.G., Kremneva A.V., Ponomarev A.P., Denisyuk N.A., Tokareva T.V.
33-37
Komarova N.D., Lenish A.F., Sharapov O.N., Komarova K.S.
38-43
44-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-73
74-78
79-84
Shipovalov A.N., Dudin S.M., Podorozhnikov S.Y., Voronin K.S.
85-89
Pedagogical Sciences
90-95
96-100
101-105
106-110
111-115
116-121
122-127
128-132
133-137
138-142
143-147
148-152
153-156
157-161
162-166
Makeeva A.V., Grebennikova I.V., Bolotskikh V.I., Luschyk M.V., Lidokhova O.V., Tumanovskiy Y.M., Kryukov V.M.
167-171
172-175
176-180
181-185
186-189
190-193
194-198
199-202
Saygushev N.Ya., Savva L.I., Vedeneeva O.A., Popov D.Yu., Balakina N.V.
203-206
207-210
211-215