Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №4 in 2013

Ahmedjanov T.K., Nuranbaeva B.M., Ismagilova L.T., Nurabaev M.B.
8-11
12-16
Voronkov Y.S., Voronkov O.Y.
17-25
Derlugyan P.D., Derlugyan P.D., Ivanov V.V., Ivanov V.V., Ivanova I.V., Loginov V.T., Loginov V.T., Shishka V.G.
26-29
Derlugyan P.D., Derlugyan P.D., Ivanov V.V., Ivanov V.V., Ivanova I.V., Loginov V.T., Loginov V.T., Toropkov I.A.
30-33
Dosmukhamedov N.K., Zhusupbekov S.S., Satimova E.G.
34-39
40-44
Kuzin D.A., Zapevalov A.V., Syrchin A.V.
45-48
49-52
Portnov V.S., Yurov V.M., Isagulov A.Z., Tursunbaeva A.K., Kogai G.D., Kamarov R.K.
53-56
Kazmin B.N., Trifanov I.V., Ryzhov D.R., Borodulin R.V., Khomenko I.I.
57-61
Kenzhebekova R.I., Totikova G., Dayyrbekov S.
62-64
65-66
67-68
69-71
72-74
75-77
78-84
Portnov V.S., Yurov V.M., Isagylov A.Z., Sergeev V.Y., Oringozhina S.E.
85-88
89-92
93-96
97-102
103-103
103-104
Biological sciences
, , , , , , ,
104-105
105-106
Medical sciences
, , ,
106-106
, , ,
107-108
, ,
108-109
, , ,
109-109
, , ,
109-110
, , , , , , , ,
110-110
, ,
111-111
, , , , , , , , , ,
112-112
Saitov V.E.
112-113
Medical sciences
, , , , , ,
113-114
Biological sciences
, ,
114-114
,
115-115
116-117
117-117