Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №6 in 2004

10-13
14-16
Medical sciences
17-20
Lutsenko V.D., Kulikovskii V.F., Pavlova T.V., Tatyanenko T.N., Dolzhikov A.A.
21-24
25-26
, , ,
26-27
, ,
27-29
,
29-31
31-31
,
31-32
, ,
32-33
Timofeev I.A.
33-35
,
35-35
35-36
,
36-37
37-39
, ,
39-40
, ,
40-41
, , ,
41-41
,
41-42
43-43
, ,
43-44
, , ,
44-45
, , , ,
45-47
, , , ,
47-48
48-49
, , , , , , ,
49-50
,
50-51
, ,
51-53
54-54
54-55
, , ,
55-56
56-57
57-58
, ,
58-59
,
59-60
61-62
62-63
63-64
,
64-65
66-66
67-67
67-68
68-69
, ,
69-71
71-71
71-72
,
72-73
73-74
74-75
75-76
Medical sciences
, ,
76-77
77-78
, ,
78-79
,
79-80
,
80-81
, , ,
81-81
,
81-82
, , ,
82-83
, ,
83-84
,
84-85
, ,
85-86
, , , , ,
86-86
,
86-88
,
88-88
, ,
88-89
, , ,
89-90
, ,
90-91
,
91-92
, ,
92-92
, , , , ,
92-93
93-94
Petrov V.V., ,
94-95
Petrov V.V., , ,
95-96
Petrov V.V., , ,
96-97
Petrov V.V., ,
97-98
98-98
,
98-99
, ,
99-100
, , ,
100-101
, ,
101-101
, , , , ,
102-102
102-103
103-104
, , , , , ,
104-105
, , ,
105-105
,
105-106
, , ,
107-108
, ,
108-108
, , , , , , , ,
108-109
, , , , , , , ,
109-110
, , , ,
111-111
,
111-112