Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №11 (part 1) in 2016

Technical science
9-14
15-18
19-25
26-30
31-35
36-40
Ivanov V.V., Kuznetsov D.M., Gaponov V.L., Balakaiy V.I., Arzumanova A.V.
41-44
45-50
51-55
56-60
Fedorov V.I., Abdimezhitov M.K., Dyakonov A.A., Popov A L., Mestnikov A.E.
61-65
66-70
71-75
Pedagogical Sciences
76-81
82-85
Galimova A.G., Skurikhina N.V., Kudryavtsev M.D., Kadach O.V., Gatilov K.V., Usikov A.S.
86-90
91-95
96-99
100-104
105-109
110-114
115-118
119-122
123-126
Maslennikova V.Sh., Aydarov V.I., Shavaleeva A.R.
127-130
131-137
138-142
143-147
148-152
153-156
157-160
161-164
Semenova N.V., Denisov Yu.P., Vyaltsin A.S., Vasilevskaya E.S., Avdeev D.B.
165-169
170-174
175-179
180-184
185-190
191-195
196-200