Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №7 (part 1) in 2016

Technical science
Arutyunov Yu.A., Vozovikov I.N., Mitrofanov A.A., Chaschin Е.A., Shemanaeva L.I., Zhivaev S.N.
9-14
Archegova O.R., Eremina A.F., Esenov R.S.
15-20
21-25
26-29
Gutkovskaya O.L., Ponomarev D.Yu.
30-37
Karpov O.E., Klimenko G.S., Lebеdev G.S.
38-43
44-47
48-53
54-58
59-66
67-73
74-83
84-88
Shabanova V.G., Mamedova T.F., Kaledin O.E., Shabanov G.I.
89-93
Shilovski V.N., Pitukhin A.V., Kostyukevich V.M.
94-98
Pedagogical Sciences
99-103
104-108
109-113
114-117
Gruzdeva M.L., Kozitsin A.L.
118-121
122-126
127-131
132-136
137-140
Krasilnikov V.V., Olenev A.A., Toiskin V.S.
141-144
145-149
150-154
155-158
159-163
164-167
168-171
172-176
177-180
181-188
189-194
195-199
200-203
204-207
Yagafarova G.A., Grigoriev E.S., Samkov Yu.O., Tukaev V.R., Akdavletov V.R.
208-212