Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №3 in 2014

7-10
Vetrov V.A., Ivashov E.N., Knyazeva M.P., Fedotov C.D.
11-13
Vetrov V.A., Ivashov E.N., Knyazeva M.P., Fedotov K.D.
14-21
Voronkov Yu.S., Voronkov O.Yu.
22-31
Grigoryev I.Y., Ivashov E.N., Panfilova E.S.
32-39
40-45
46-50
51-55
56-58
59-61
62-67
Romanov A.D., Chernyshov E.A., Romanova E.D.
68-71
72-76
77-81
82-86
87-92
93-97
98-102
103-108
109-113
114-117
118-121
122-124
125-127
128-131
132-138
Bagheri S.M., Alverdiev I.J., Yusibov Y.A., Babanly M.B.
139-141
Jafarov Ya.I., Imamaliyeva S.Z., Babanly M.B.
142-146
147-149
150-152
Medical sciences
, ,
153-152
,
153-154
,
154-155
,
155-155
, ,
156-156
156-157
,
157-158
158-159
, , , ,
159-161
,
161-162
, ,
162-164
, , , ,
165-165
Medical sciences
166-166
, , , ,
167-168
168-169
,
169-169
,
169-170
170-172
,
172-173
,
173-174
, , ,
174-175
,
175-176
, , ,
176-177
,
178-178
, , ,
178-179
,
179-180
,
181-181