Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №4 in 2009

Medical sciences
Dolganova T.I., Sazonova N.V., Menshchikova I.A., Boutorina N.I., Dolganov D.V.
7-13
Muravleva L.E., Molotov, Klyuyev D.A., Kultanov B.J., Tankibayeva N.A., Kusainova D.S., Tuleshova A.M., Kaliyeva G.T.
14-17
Gotovcev V.M., Shatunov A.G., Sheronina I.S., Peterson S.A.
18-19
20-22
23-26
27-29
30-36
37-42
43-44
, , ,
44-44
, ,
45-46
,
46-50
, , ,
51-51
51-52
,
52-53
53-53
53-54
54-55
55-57
57-58
58-59
, , ,
59-60
,
60-61
, , ,
62-62
62-63
,
63-64
64-65
65-66
, Сажин С.Г.,
67-67
, ,
67-68
Lebedeva I.V.
69-70
,
70-71
,
71-73
,
73-74
, ,
74-76
,
76-78
78-79
,
79-80
80-81
Medical sciences
, , , ,
82-82
, , ,
82-83
, , , ,
83-84