Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №1 in 2014

6-14
Voronkov Y.S., Voronkov O.Y.
15-18
19-28
29-33
34-37
38-41
42-45
Myasoedov Y.V., Polovnikov S.S.
46-47
Pryanishnikov V.V., Pryanishnikov V.V., Kolikhalova V.V.
48-51
52-55
Tselischev O.V., Munasypov R.A.
56-61
Medical sciences
Zakharenkov V.V., Surzhikov D.V., Oleshchenko A.M., Kislitsyna V.V., Korsakova T.G., Bolshakov V.V.
62-65
Pereverten L.Y., Pereverten L.Y., Matyshkina L.S., Rachkova E.V.
66-70
71-74
75-78
79-84
85-89
, , , , ,
90-90
, ,
90-90
, , ,
90-91
Laurinas V.C., ,
91-91