Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №2 in 2018

Technical science
Anurov S.А., Belevich А.А., Yattara B.
9-14
15-20
21-26
Gish Т.А., Belov S.P., Kalmykov I.A., Dunin A.V., Efimovich A.V., Kalmykov M.I.
27-31
Gorshkov A.S., Kulepov V.F., Shurashov A.D., Nikandrov I.S., Krasnov Yu.V.
32-36
37-41
42-46
47-52
Kosarev A.V., Istrashkina M.V., Tikhomirova E.I., Atamanova O.V., Vedeneeva N.V., Koshelev A.V.
53-58
59-63
64-68
69-73
74-82
83-89
90-95
96-103
104-109
110-114
115-121
122-126
127-131
132-136
137-141
142-148
149-153
154-158
159-163
164-168
169-173
174-178