Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №2 in 2015

7-9
10-14
Bodyan L.A., Varlamova I.A., Girevaya K.Y., Kalugina N.L., Girevoy T.A.
15-18
Velikanov V.S., Safin G.G., Abdrakhmanov A.A., Shabanov A.A., Makhmudova S.N., Abdullin R.A., Tuguzov A.S.
19-24
Volonchuk S.K., Motovilov K.Y., Lomovskiy I.O.
25-28
Voronkov Y.S., Voronkov O.Y.
29-39
Vorotyntsev A.V., Chernyshov E.A., Battalov S.V., Romanov A.D.
40-44
45-51
Zhirkin Y.V., Mironenkov E.I., Sultanov N.L., Tyuteryakov N.S., Pashсhenko K.G.
52-57
Zakharova M.А., Kudryavtseva V.L., Chudinova Е.А., Erofeeva G.V.
58-63
64-67
Ivashov E.N., Konstantinov Y.A., Panfilova E.S., Shikhov A.I.
68-72
73-76
Kechkina N.I., Popov A.A., Baranova D.I., Lovdar Y.A., Kuligina N.O., Tokarev S.V., Naumova E.G., Zubkov I.L., Bessonov S.G., Orlov E.S.
77-81
Malybaev S.K., Balgabekov T.K., Zhanatov I.M., Khaybullin R.R., Rozhkov A.V.
82-87
88-92
93-97
98-106
Paschenko K.G., Bakhmatov Y.F., Kalchenko A.A., Ruzanov V.V., Mikhaylitsyn S.V., Yaroslavtsev A.V., Yaroslavtseva K.K., Terentev D.V., Sheksheev M.A., Tyuteryakov N.S., Shashkin D.A., Kalchenko A.A.
107-111
Romanov A.D., Chernyshov E.A., Romanova E.A.
112-116