Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №8 in 2014

6-7
8-10
Voronkov Y.S., Voronkov O.Y.
11-17
18-23
24-27
28-31
Pryanishnikov V.V., Pryanishnikov V.V., Kolikhalova V.V., Orehov V.G., Larionova I.S.
32-34
Romanov A.D., Chernyshov E.A., Romanova E.A.
35-39
40-44
Architecture
45-49
Medical sciences
Parkhomenko A.N., Shemonaev V.I., Motorkina T.V., Kormilitsin S.I.
50-53
54-59
60-65
, ,
66-67
, ,
67-67
67-68
68-69
69-69
, , ,
69-71
, ,
71-74
75-75
,
76-77
, , , ,
78-79
,
79-79
79-80
80-80