Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №2 in 2013

Anutov R.M., Kotelnikov V.Y., Kozyavin A.A., Kotelnikov A.V., Tishchenko D.E.
7-10
Anutov R.M., Kotelnikov V.Y., Kozyavin A.A., Kotelnikov, A.V., Tishchenko D.E.
11-13
14-25
26-28
29-32
33-40
41-43
Shevchuk V.P., Shehovtsov V.V., Klementiev E.V., Sokolov, Kalmykov A.V.
44-49
Shekhovtsov V.V., Hodes I.V., Shevchuk V.P., Sokolov-Dobrev N.S., Shekhovtsov K.V.
50-54
Shekhovtsov V.V., Hodes I.V., Shevchuk V.P., Sokolov-Dobrev N.S., Shekhovtsov K.V.
55-59
Dinevich L., Kaplan L., Badahova G., Kaplan G.
60-63
64-68
69-73
74-78
Dimakova N.A., Sharapov R.V.
79-82
83-90
91-98
99-101
Biological sciences
,
101-102
Medical sciences
,
102-103
,
103-103
, ,
104-105
, ,
105-106
, ,
105-106
, ,
107-109
, , , ,
109-109
Medical sciences
,
110-110
,
110-111
, ,
111-111
,
111-112
, ,
112-112