Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №10 in 2015

Technical science
Veligosha A.V., Kalmykov I.A., Ryadnov S.A., Stepanov A.V., Tumandeev I.N.
7-11
Volonchuk S.K., Aksenov V.V., Dubkova S.A., Resepin A.I.
12-14
15-19
Dmitrieva V.V., Kaung Pyae Aung, Win Zaw Htay
20-28
29-31
Zakharov Y.I., Sankov P.N., Zakharov V.Y., Tkach N.A.
32-38
Kuzyakov O.N., Sibileva A.P., Lapteva U.V.
39-43
Lapteva U.V., Romanenko V.A., Kuzyakov O.N.
44-47
Lysenko V.S., Kulzhabaev B.D.
48-51
52-57
58-61
62-67
Pedagogical Sciences
68-71
72-74
Biserova A.G., Baybolatova L.M., Rosliakova E.M., Baizhanova N.S., Shaykhynbekova R.M.
75-77
78-81
82-85
86-89
90-92
93-96