Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №12 in 2013

7-10
11-16
Voronkov Y.S., Voronkov O.Y.
17-22
Voronkov Y.S., Voronkov O.Y.
23-29
Voronkov Y.S., Voronkov O.Y.
30-34
Voronkov Y.S., Voronkov O.Y.
35-39
40-48
49-52
53-55
56-59
60-63
Kravchenko I.N., Seldyakov V.V., Puzryakov A.F., Bobryashov E.M.
64-66
67-69
70-74
75-82
83-86
87-89
Medical sciences
90-93
94-100
101-105
106-110
111-116
117-122
123-126
127-131
132-135
136-138
139-146
,
147-148
,
148-148
148-150
,
150-150
,
151-151
151-152