Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №3 in 2009

Medical sciences
Kondakova L.I., Mishenko V.A., Kondakov V.I., ,
7-10
11-17
18-23
24-36
Prokhorova E.V., Osatskaya N.V., Prokhorov V.T., Meleshko E.N.
37-46
, ,
47-48
, , , ,
48-49
, , , , ,
49-49
50-51
,
51-52
Vertinsky A.P.
52-55
, ,
55-56
56-58
, ,
58-60
, , ,
60-61
, ,
61-62
,
62-63
,
63-65
, ,
65-66
,
66-66
,
66-67
,
67-68
69-70
,
70-72
, , ,
73-75
, ,
75-76
76-78
78-80
, ,
80-81
,
81-81
, ,
82-83
83-83
, ,
84-84
, ,
84-85
, , ,
85-86
86-87
,
88-88
Biological sciences
89-89
89-90
90-90
90-91
,
91-94