Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №4 in 2015

Computer science, computer facilities and management
Bakhtin A.O., Sherstnev V.S., Sherstneva A.I.
7-11
12-14
Botygin I.A., Sherstnev V.S., Sherstneva A.I.
15-20
21-25
26-30
31-39
40-43
Kan O.A., Zharkimbekova A.T., Kadirova Z.B., Zhaksybayeva S.R., Zholmagambetova B.R.
44-46
47-51
52-55
56-60
Sarkisov A.B., Kalmykov M.I., Zybin Y.A., Goncharov R.Y.
61-65
Shukayev D.N., Lamasheva Z.B., Tokpanova K.O.
66-69
Machine Building and Engineering
70-73
Balgabekov T.K., Dedov A.N., Beysembayev D.M.
74-77
78-83
84-88
Mindrin V.I., Pachurin G.V., Rebrushkin M.N.
89-94
95-99
Safety of activity
100-106
107-113
Physico-Chemical Biology
114-125
126-129