Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №1 (part 1) in 2015

7-12
13-15
16-18
19-22
23-30
Kadyrov A.S., Amanzhol Z.I., Zhumabaev B.S.
31-35
Kalmykov M.I., Dunin A.C., Ashikhmin S.V., Lyubenko D.V.
36-41
42-46
47-50
51-53
54-55
56-58
Zhapbarov S.A., Azhibekov K.Z., Ermahanov M.N., Besbaev G.A., Kurymbaeva N., Bekbolatova S.S.
59-61
Zhapbarov S.A., Azhibekov K.Z., Ermahanov M.N., Sadykov Z.A., Aman M., Karibaj G., Maқanova G.S.
62-63
Zhapbarov S.A., Azhibekov K.Z., Ermahanov M.N., Zhajlaubaev N.M., Dzhambulova D.T., Turkestanbaeva G.
64-65
66-68
Portnov V.S., Petrov S.N., Talerchik M.P.
69-74
Agricultural sciences
75-78
Medical sciences
Mironova N.I., Spirin V.F., Sofyin V.S.
79-80
81-85
Biological sciences
Kulyasov P.A.
86-97
98-102
Khanturinа G.R., Seіtkassymova G.J., Russyaev M.V., Machin K.V., Fedorovа I.A., Amirkhanova N.J.
103-104
,
105-105