Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №12 (part 2) in 2014

134-136
137-144
145-151
152-155
Zhantasov K.T., Shalatayev S.S., Kadyrbayeva А.А., Alteev T.A., Zhantasov M.K., Zhantasova D.M., Kocherov E.N.
156-159
160-164
Lysych M.N., Shabanov M.L., Romanov B.B.
165-169
Lysych M.N., Shabanov M.L., Romanov V.V.
170-174
Platonova E.C., Buchinskas V., Yurov V.M., Guchenko S.A.
175-178
179-180
181-184
185-187
188-193
Fayzibaev S.S., Isanov R.S., Egamberdiyev B.B.
194-198
Zhigalskii O.А., Skapkareva V.O.
199-203
Biological sciences
Kanayev A.T., Semenchenko G.V., Kanayeva Z.K., Madenova P.C.
204-206
207-212
Smagulova Z.B., Bisenova R.A., Aydosova B.K.
213-216
217-221
222-226
Romanova E.A., Chernyshov E.A., Romanov A.D.
227-231
,
232-232
,
232-233
,
233-233
233-234
234-235
235-236
236-236
236-237
237-238
238-239
239-239
239-240