Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №3 in 2015

Abekova Z.A., Oralbaev A.B., Serikbaeva G.S., Ermakhanov M.N.
7-9
10-14
15-19
20-23
Dasibekov А., Yunusov А.А., Aymenov Z.T., Yunusova А.А., Sаrzhnova M.Z.
24-27
28-31
32-34
35-38
Kuznetsova Y.A., Laurynas V.C., Guchenko S.A., Yurov V.M.
39-42
Leontev N.A., Sleptsov I.A., Tokarev I.Z.
43-46
47-50
Masleeva O.V., Voevodin A.G., Pachurin G.V.
51-54
55-60
61-64
65-70
71-75
76-80
81-86
87-92
93-97