Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №11 in 2012

7-11
Anutov R.M., Kotelnikov V.Y., Kozyavin A.A., Kotelnikov A.V., Tishchenko D.E., Serebrovskii V.V.
12-14
Anutov R.M., Kotelnikov V.Y., Kozyavin A.A., Kotelnikov A.V., Tishchenko D.E.
15-17
Anutov R.M., Kotelnikov V.Y., Kozyavin A.A., Kotelnikov A.V., Tishchenko D.E.
18-21
22-23
24-25
26-36
Chelpanov I.B., Balaban O.M., Arganuhina S.P., Garibov R.B., Kochetkov A.V., Jankovskij L.V.
37-41
42-44
Gotovcev V.M., Shatunov A.G., Rumyantsev A.N., Sukhov V.D.
45-49
Rastoropov S.B., Panich A.E., Borodin V.Z., Snezhkov V.I.
50-52
,
53-54
54-54
55-58
,
59-62
, ,
63-65
, ,
66-66
,
67-67
,
67-68
, , , , , ,
68-69
, ,
70-70
, ,
71-71
, ,
71-72
72-72
73-73