Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №1 in 2018

Technical science
7-11
12-16
17-21
22-26
27-31
32-36
Orlov V.I., Stashkov D.V., Kazakovtsev L.A., Rozhnov I.P., Kazakovtseva O.B., Nasyrov I.R.
37-42
43-47
48-53
54-60
Pedagogical Sciences
61-65
66-70
71-76
77-82
83-87