Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №5 in 2013

7-10
Voronkov Y.S., Voronkov O.Y.
11-20
Derlugyan P.D., Ivanov V.V., Ivanova I.V., Loginov V.T., Shishka V.G., Shcherbakov I.N.
21-24
25-28
29-31
32-38
39-45
46-54
55-57
Kazmin B.N., Trifanov I.V., Ryzhov D.R.
58-61
62-64
Kravchenko I.N., Miasnikov A.V., Shaibakov R.R., Gladkov V.Y.
65-69
Kravchenko I.N., Salyaev S.I., Markovchin S.G., Salyaev N.I.
70-75
76-80
81-84
Umbetov W.W., Umbetov W.W., Hu Wen-Price, Imanova U.J.
85-89
Shukaev D.N., Umbetov U.U., Bekseytova A.B.
90-92
Kumykov V.K., Sergeev I.N., Sozaev V.A., Gedgagova M.V.
93-95
96-98
99-104
105-110
111-115
116-122
123-126
127-132
,
133-133
,
133-133