Scientific journal
Modern high technologies
ISSN 1812-7320
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,021

Issue №2 in 2012

7-10
Gusev E.A., Krylov A.V., Voronkov A.Y., Nikitin M.Y.
11-15
Medical sciences
16-19
20-32
33-40
41-44
Borisenko P.I., Panchenko G.V., Liashenko M.V., Shevchuk V.P.
45-48
Danilina T.F., Zhidovinov A.V., Poroshin A.V., Hvostov S.N., Mayboroda A.Y.
49-51
52-59
60-62
63-65
Panchenko G.V., Borisenko P.I., Liashenko M.V., Shehovtsov V.V., Shevchuk V.P.
66-69
Staroverov V.V., Staroverova L.V.
70-72
73-75
76-78
79-81